TROSOLWG

Ychydig y tu hwnt i’r Oilgate mae Ffynnon Dewi Sant y dywedir iddi gael ei bendithio gan Dewi Sant ar ymweliad Gwyddelig. Yn ôl traddodiad, mae pererinion yn llenwi ail botel â dŵr o’r ffynnon y credir ei fod yn cynnwys nodweddion iachaol, a’i gludo i Dyddewi.

Ar ôl croesi Afon Slaney, efallai yr hoffech ymweld â Pharc Treftadaeth Genedlaethol Iwerddon, amgueddfa awyr agored 35 erw sy’n arddangos 9,000 o flynyddoedd o Hanes Iwerddon o gyfnod Oes y Cerrig hyd at oresgyniad y Normaniaid ym 1169. Mae gan y Parc enghraifft o Garreg Ogham, sy’n darlunio’r ffurf hynaf o ysgrifennu Celtaidd. Mae’r cerrig hyn hefyd i’w gweld ledled Sir Benfro, sy’n dangos y cysylltiadau hynafol rhwng Iwerddon a Chymru. Mae’r parc hefyd wedi ail-greu anheddiad mynachaidd Celtaidd o gyfnod Aidan a David, gan gynnwys croes uchel, eglwys a fferm gyda chychod gwenyn.

Ailymuno â’r llwybr trwy ddilyn Llwybr y Tair Creigiau, gan fynd heibio Wal Newyn cyn esgyn Mynydd Forth i’r Windgap Rocks, sy’n cynnig golygfeydd dros y llyn hynod brydferth yn Chwarel Carrigfoyle.

Mae eich taith yn parhau i dir tirluniedig Castell Johnstown, sy’n gartref i wenynfa enwog (lle i wenyn). Caniatewch ddigon o amser i archwilio’r safle diddorol hwn. Gadewch Gastell Tre Ioan ar y ffordd heibio adeiladau’r ganolfan ymchwil, yna trowch i’r dde i ben ym mhentref Piercestown.

UCHAFBWYNTIAU / LLEOEDD O DDIDDORDEB

Ffynnon Dewi

Mae Ffynnon Dewi Sant wedi bod yn lle pererindod ers canrifoedd gyda phobl yn cael eu denu at y dyfroedd iachusol honedig. Mae’r ffynnon yn siâp allwedd anarferol gydag ychydig o gamau yn mynd â’r ymwelydd i lawr tuag at ddyfroedd y ffynnon. Yr amser mwyaf poblogaidd i ymweld yw ar Ddydd Gŵyl Dewi sy’n cael ei ddathlu ar 1af Mawrth.

Chwarel Carrigfoyle

Mae Chwarel Carrigfoyle yn fan poblogaidd gyda llyn prydferth gyda chlogwyni a choedwigoedd ar ei ymyl. Safle chwarel flaenorol, dechreuodd y basn lenwi â dŵr daear pan orffennodd y gwaith yma i ffurfio’r llyn hardd. Fel pob llyn chwarel, rhaid bod yn ofalus ac ni argymhellir nofio oherwydd oerni’r dŵr o’r dyfnder mawr.

Castell Johnstown

Mae Castell Tre Ioan yn cynnig llawer o ddiddordeb i’r ymwelydd gyda Chastell Gothig-Adfywiad, Amgueddfa Amaethyddol Iwerddon a gerddi helaeth wedi’u tirlunio. Mae tir y castell yn gartref i wenynfa enwog, gan fod yr hinsawdd heulog yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer lluosogi gwenyn.

 

Wal y Newyn

Ar hyd Llwybr y Tair Craig, byddwch yn mynd heibio Wal Newyn ar y dde. Adeiladwyd y waliau hyn yn ystod Newyn Iwerddon yn y 1840au fel gwaith cerfwedd a oedd yn cael ei redeg gan yr eglwys a thirfeddianwyr lleol. Cafodd y Newyn effaith enfawr ar Iwerddon gyda 1 miliwn yn marw ac 1 miliwn yn ymfudo.

Brwydr y Tair Craig

Blunderbuss

Yn dilyn buddugoliaethau gwrthryfelwyr yn Oulart Hill ac Enniscorthy, lledaenodd Gwrthryfel 1798 yn erbyn rheolaeth Prydain yn Iwerddon ledled y de-ddwyrain. Gyda thref Wexford bellach dan fygythiad, cychwynnodd colofn o filwyr Prydain o Gaer Duncanoon yng ngorllewin y sir i gryfhau amddiffyn y dref. Gwthiodd rhan o’r golofn ar y blaen i’r prif ddatgysylltiad a chafodd ei guddio gan y gwrthryfelwyr United Irishmen. Wedi’u dal gan syndod, cafodd y Prydeinwyr eu cyfeirio, gyda’r goroeswyr yn cilio i Duncannon. Rhoddodd hyn y gwrthryfelwyr mewn sefyllfa gref i gipio Wexford.

Pan glywodd y Cadfridog Maxwell, cadlywydd gwarchodlu Wexford, am y gorchfygiad yn Three Rocks ac na fyddai unrhyw atgyfnerthiad yn cyrraedd o Duncannon, enciliodd o’r dref. Caniataodd hyn i luoedd y gwrthryfelwyr ddod i mewn i Wexford heb eu herio, a oedd yn nodi uchafbwynt eu hymgyrch.

Ar eich taith gerdded dros Fynydd Forth, byddwch yn mynd uwchben safle brwydr y Three Rocks, a oedd yn lleoliad cudd-ymosod delfrydol. Mae hwn bellach wedi’i nodi gan gofeb drawiadol a gwblhawyd ym 1952.

Gwenyn o gwmpas cwch gwenyn

GWENYN

Wedi’i ysgrifennu’n gyntaf yn y 7fed ganrif, roedd yna gyfreithiau lleol yn nodi pe bai cacwn yn cymryd neithdar o dir cymydog, byddai’n rhaid darparu iawndal wedyn. Ond gohiriwyd y taliad hyd y 4edd flwyddyn pan fu raid rhoddi yr haid gyntaf i’r cymydog.

Roedd gwenyn i gael eu trin fel unrhyw aelod arall o’r teulu ac iddynt gael newyddion da a drwg. Roedd hyn yn cynnwys rhoi gwybod iddynt os oedd marwolaeth yn y teulu, a rhannu bwyd yr angladd gyda nhw.

Roedd ein hynafiaid yn glir iawn am bwysigrwydd y wenynen ostyngedig.

(Diolch i’r wefan chwedlonol Stair na h’Éireann am yr uchod)

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu am lansiad pererindod yn 2023.

logo

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!