logo

Dwy Wlad Geltaidd
Dau Saint Celtaidd
Un Daith Drawsnewidiol

FFORDD PILGRIM WEXFORD-SIR BENFRO

Dau Wlad Geltaidd – Dau Saint Celtaidd – Un Siwrnai Drawsnewidiol

Fáilte – Welcome – Croeso

Mae Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro yn dilyn yn ôl troed taith Sant Aidan o’r chweched ganrif o Ferns yn Iwerddon i gwrdd â’i athro a’i fentor, Dewi Sant, yng Nghymru. Teimlwyd effaith y cyfarfod rhwng y ddau sant Celtaidd enwog hyn ymhell ac agos ar draws Iwerddon, Cymru a thu hwnt, gan arwain at sefydlu eglwysi a mynachlogydd newydd a ffyniant diwylliant Celtaidd yn Oes y Seintiau.

Mae’r llwybr rhyngwladol hwn sydd newydd ei ailddarganfod wedi’i nodweddu gan dirweddau Celtaidd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog sy’n parhau i ysbrydoli cerddorion, beirdd ac arlunwyr sy’n byw ar hyd ei lwybr hyd heddiw.

Mae pererindod ar droed yn ddull gwyrdd a chynaliadwy o deithio yn yr amseroedd hyn o newid hinsawdd a cholli cynefinoedd. Roedd y ddau sant yn deall pwysigrwydd yr amgylchedd naturiol a thrwy eu cariad cilyddol at wenyn fe wnaethon nhw hyd yn oed helpu i achub poblogaeth gwenyn Iwerddon. Trwy hanes y gwenyn a phwysigrwydd yr amgylchedd naturiol i’r llwybr hwn, mae Llwybr Pererindod Wexford-Sir Benfro wrth galon efallai’r her fwyaf sy’n ein hwynebu heddiw.

Mae’n daith 260km (162 milltir) gyda bron i 100km yn troelli trwy Sir Wexford o Ferns i Rosslare, ac yna croesiad 100km dros Fôr Iwerddon a thaith gerdded 60km ar Lwybr Arfordir Parc Cenedlaethol Penfro i Dyddewi. Mwynhewch!

BETH SYDD MOR ARBENNIG AM Y PERTHYNAS HON

Tulach a'tSolais
LLEOEDD

Pan fydd pererinion yn cerdded y llwybr 260km hwn (160km ar y tir ynghyd â 100km o groesi’r môr), mae ei amrywiaeth wedi creu argraff arnynt.

Taith o Ffynnon ddirgel St Mogue yn Ferns (Co Wexford, Iwerddon) i ysblander Eglwys Gadeiriol Tyddewi yng Nghymru a thrwy bopeth sydd rhyngddynt, gan gynnwys cofeb Tulach a’tSolais Oulart, Castell Johnstown ac Ynys Ein Harglwyddes.

Ar draws y môr yn Sir Benfro, mae ein pererindod yn dilyn llwybr enwog Arfordir Penfro, hafan i fflora a ffawna. Cerddwch heibio i oleudy eiconig Strumble Head, aros ym mhentrefan arfordirol Porthgain, syrffio ar y Traeth Mawr enwog ar y ffordd i Dyddewi.

Morloi ci
PROFIADAU

Mae’r bererindod yn brofiadol ar wahanol lefelau. I lawer yw y teimlad amlycaf ailgysylltu â lle, awyrgylch, natur, cymdeithion, dieithriaid, cymuned a chi’ch hun.

Mae’r llwybr yn cael ei stori gan yr henuriaid, gyda mannau cysegredig sydd wedi’u hanrhydeddu gan deithwyr ers miloedd o flynyddoedd.

Cerdded trwy haidd
CAMAU

Rhennir y llwybr yn 9 cam – 5 yn Iwerddon a 4 yng Nghymru fel a ganlyn:

Cam 1 – Rhedyn i Oulart

Cam 2 – Oulart i Oilgate

Cam 3 – Giât Olew i Piercetown

Cam 4 – Piercetown i Ynys Ein Harglwyddes

Cam 5 – Ynys Ein Harglwyddes i Rosslare (yna fferi i Abergwaun)

Cam 6 – Abergwaun i Felyn Tregwynt

Cam 7 – Melyn Tregwynt i Abereiddi

Cam 8 – Abereiddi i’r Porth Mawr

Cam 9 – Porth Mawr i Dyddewi

EIN DIGWYDDIADAU NESAF

Mae’n bleser gennym gyflwyno rhaglen lawn o ddigwyddiadau ar hyd y daith bererindod.

PERTHYNAS 0 GERDDORIAETH A HANESION

adrodd straeon

Pedwar artist, pedwar pererindod cymunedol, criw ffilmio a thywyswyr pererindod wnaeth y bererindod fodern gyntaf ar hyd y llwybr cerdded 160km llawn o Ferns i Dyddewi.

Wedi’i alw’n ‘Camino Creadigol’, rhan o’r prosiect Cysylltiadau Hynafol ehangach, dangosodd y daith drawsffiniol hon ymhellach dreftadaeth gyffredin y ddwy wlad, yn hanesyddol a rhwng y band o bererinion eu hunain. Dim ond un rheswm oedd hwn pam roedd y digwyddiad yn drawsnewidiol i’r pererinion.

marque
pyped dewi sant

Myfyrdodau ar y Bererindod

Clywsom rai o feddyliau a theimladau’r pererinion gyda cherddoriaeth wedi’i chyfansoddi, ei chwarae a’i mwynhau ar hyd y daith.

“Mae’r pedair elfen yn rhan fawr o’r sail ar gyfer byw’n iach yn yr ethos Paganaidd. Felly efallai y byddwn yn awgrymu bod pererindod yn dda ar gyfer daearu (y Ddaear), ond hefyd bod yr haul yn eich helpu i gael y tân hwnnw yn eich bol i fynd eto ( Tân), mae anadlu’r aer yn helpu’ch pryderon i ddrifftio i ffwrdd ar y gwynt (Aer) ac mae croesi’r dŵr yn gwlychu’ch archwaeth am oes (Dŵr)!”

Diolch i Lorraine o Gallivanting am ddangos i ni sut mae Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro yn rysáit ar gyfer byw’n iach!

Sylwch fod y llwybr yn Iwerddon yn dal i aros am gymeradwyaeth gan Sport Ireland. Byddwch yn ymwybodol o’r ymwadiad canlynol:

Mae hwn yn llwybr sy’n cael ei ddatblygu ac ar hyn o bryd mae’n mynd drwy broses achredu Sport Ireland. Er bod rhai rhannau o’r llwybr ar Lwybrau Cerdded achrededig presennol Wexford (Ferns Village, Oulart Hill, Three Rocks Trail a Carne i Rosslare), mae pob rhan arall o lwybr Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro eto i’w hachredu. Yn unol â hynny, nid yw Cyngor Sir Wexford a’i bartneriaid datblygu llwybr yn derbyn cyfrifoldeb ac nid ydynt yn atebol am unrhyw golled, difrod neu anaf a all godi a dylai pob defnyddiwr a chyfranogwr gymryd pob gofal angenrheidiol i fodloni eu hunain ynghylch addasrwydd a diogelwch y llwybr.

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu am lansiad pererindod yn 2023.

Dweud Eich Dweud

A allech chi roi ychydig o amser i ateb ychydig o gwestiynau syml? Mae hyn er mwyn gwerthuso’r rhaglen Cysylltiadau Hynafol yn broffesiynol. Mae’n gwbl ddienw a byddem yn gwerthfawrogi eich mewnbwn yn fawr. Diolch yn fawr.

logos yr UE
Gyda diolch i’n noddwyr am eu cefnogaeth gydag ail-ddeffro’r llwybr pererindod trawsffiniol hwn.
logos

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!