logo

Dwy Wlad Geltaidd
Dau Saint Celtaidd
Un Siwrnai Drawsnewidiol

FFORDD Y PERERINION WEXFORD-SIR BENFRO

Dwy Wlad Geltaidd – Dau Saint Celtaidd – Un Siwrnai Drawsnewidiol

Fáilte – Welcome – Croeso

Mae Ffordd Pererinion Wexford-Sir Benfro yn dilyn ôl troed taith Sant Aidan o’r chweched ganrif o Ferns yn Iwerddon i gwrdd â’i athro a’i fentor, Dewi Sant, yng Nghymru. Teimlwyd effaith y cyfarfod rhwng y ddau sant Celtaidd enwog hyn ar draws Iwerddon, Cymru a thu hwnt, gan arwain at sefydlu eglwysi a mynachlogydd newydd a ffyniant diwylliant Celtaidd yn Oes y Seintiau.

Mae’r llwybr rhyngwladol hwn sydd newydd ei ailddarganfod wedi’i nodweddu gan dirweddau Celtaidd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog sy’n parhau i ysbrydoli cerddorion, beirdd ac arlunwyr sy’n byw ar hyd ei lwybr hyd heddiw.

Mae pererindod ar droed yn ddull gwyrdd a chynaliadwy o deithio yn yr amseroedd hyn o newid hinsawdd a cholli cynefinoedd. Roedd y ddau sant yn deall pwysigrwydd yr amgylchedd naturiol a, thrwy eu cariad at wenyn, fe wnaethon nhw hyd yn oed helpu i achub poblogaeth gwenyn Iwerddon. Drwy hanes y gwenyn a phwysigrwydd yr amgylchedd naturiol i’r llwybr hwn, mae Ffordd y Pererinion Wexford-Sir Benfro wrth galon efallai’r her fwyaf sy’n ein hwynebu ni heddiw.

Mae’n daith 260 cilometr (162 milltir), gyda bron i 100 cilometr yn troelli drwy Sir Wexford o Ferns i Rosslare, yna 100 cilometr i groesi Môr Iwerddon a thaith gerdded 60 cilometr ar Lwybr Arfordir Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro i Dyddewi. Mwynhewch!

BETH SYDD MOR ARBENNIG AM Y BERERINDOD HON

Tulach a'tSolais
LLEOEDD

Pan fydd pererinion yn cerdded y llwybr 260 cilometr hwn (160 cilometr ar y tir ynghyd â 100 cilometr i groesi’r môr), mae ei amrywiaeth yn siŵr o greu argraff arnynt.

Teithiwch o Ffynnon Sant Mogue yn Ferns (Swydd Wexford, Iwerddon) i ysblander Eglwys Gadeiriol Tyddewi yng Nghymru a thrwy bopeth sydd rhyngddynt, gan gynnwys cofeb Tulach a’tSolais Oulart, Castell Johnstown ac Our Lady’s Island.

Dros y môr yn Sir Benfro, mae ein pererindod yn dilyn llwybr enwog Arfordir Penfro, sy’n gyfoeth o fflora a ffawna. Cerddwch heibio i oleudy eiconig Pen-caer, arhoswch ym mhentrefan arfordirol Porthgain, syrffiwch ar draeth enwog Porth Mawr ar y ffordd i Dyddewi.

Morloi ci
PROFIADAU

Mae’r bererindod yn cael ei phrofi ar wahanol lefelau. I lawer, y teimlad amlycaf yw cael ailgysylltu â lle, awyrgylch, natur, cymdeithion, dieithriaid, cymuned a chi’ch hun.

Mae stori’r llwybr yn cael ei adrodd gan bobl yr hen fyd, gyda mannau cysegredig sydd wedi’u hanrhydeddu gan deithwyr ers miloedd o flynyddoedd.

Cerdded trwy haidd
CYMALAU

Mae’r llwybr wedi’i rannu’n 9 cymal – 5 yn Iwerddon a 4 yng Nghymru, fel a ganlyn:

Cymal 1 – Ferns i Oulart

Cymal 2 – Oulart i Oilgate

Cymal 3 – Oilgate i Piercestown

Cymal 4 – Piercestown i Our Lady’s Island

Cymal 5 – Our Lady’s Island i Rosslare (yna fferi i Abergwaun)

Cymal 6 – Abergwaun i Felyn Tregwynt

Cymal 7 – Melyn Tregwynt i Abereiddi

Cymal 8 – Abereiddi i Borth Mawr

Cymal 9 – Porth Mawr i Dyddewi

EIN DIGWYDDIADAU NESAF

Mae’n bleser gennym gyflwyno rhaglen lawn o ddigwyddiadau ar hyd y daith bererindod.

Mae ein tudalen Cwestiynau Cyffredin yn mynd i’r afael ag ystyriaethau megis ‘A yw’r Llwybr yn Barod ar gyfer Pererinion’, ‘Cerdded yn Ddiogel’ a mwy.

PERERINDOD O GERDDORIAETH A HANESION

adrodd straeon

Gwnaeth pedwar artist, pedwar pererin cymunedol, criw ffilmio a thywyswyr y bererindod fodern gyntaf ar hyd y llwybr cerdded 160 cilometr llawn o Ferns i Dyddewi.

Wedi’i alw’n ‘Camino Creadigol’, rhan o’r prosiect Cysylltiadau Hynafol ehangach, dangosodd y daith drawsffiniol hon dreftadaeth gyffredin y ddwy wlad, yn hanesyddol a rhwng y band o bererinion eu hunain. Roedd hwn yn un rheswm pam roedd y digwyddiad yn drawsnewidiol i’r pererinion.

marque
pyped dewi sant

Myfyrdodau ar y Bererindod

Clywsom rai o feddyliau a theimladau’r pererinion gyda cherddoriaeth wedi’i chyfansoddi, ei chwarae a’i mwynhau ar hyd y daith.

“Mae’r pedair elfen yn rhan fawr o’r sail ar gyfer byw’n iach yn yr ethos Paganaidd. Felly, efallai y byddwn yn awgrymu bod pererindod yn dda ar gyfer daearu (Daear), ond hefyd bod yr haul yn eich helpu i gael y tân hwnnw yn eich bol i fynd eto (Tân), mae anadlu’r aer yn helpu eich pryderon i ddrifftio i ffwrdd ar y gwynt (Aer) ac mae croesi’r dŵr yn gwlychu’ch archwaeth am fywyd (Dŵr)!”

Diolch i Lorraine o Gallivanting am ddangos i ni sut mae Ffordd y Pererinion Wexford-Sir Benfro yn rysáit ar gyfer byw’n iach!

Noder fod y llwybr yn Iwerddon yn dal i aros am gymeradwyaeth gan Sport Ireland. Byddwch yn ymwybodol o’r ymwadiad canlynol:

Mae hwn yn llwybr sy’n cael ei ddatblygu mae’n mynd drwy broses achredu Sport Ireland ar hyn o bryd. Er bod rhai rhannau o’r llwybr ar Lwybrau Cerdded achrededig presennol Wexford (Ferns Village, Oulart Hill, Three Rocks Trail a Carne i Rosslare), mae pob rhan arall o Ffordd y Pererinion Wexford-Sir Benfro eto i’w hachredu. Yn unol â hynny, nid yw Cyngor Swydd Wexford a’i bartneriaid datblygu llwybr yn derbyn cyfrifoldeb ac nid ydynt yn atebol am unrhyw golled, difrod neu anaf a all godi a dylai pob defnyddiwr a chyfranogwr gymryd pob gofal angenrheidiol i fodloni eu hunain ynghylch addasrwydd a diogelwch y llwybr.

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu at lansiad y bererindod yn 2023.

Cyfieithiadau

Rydym wrthi’n gwella ein cyfieithiadau Cymraeg a Gwyddelig. Diolch am eich amynedd.

logos yr UE
Gyda diolch i’n noddwyr am eu cefnogaeth gydag ail-gyflwyno’r llwybr pererindod trawsffiniol hwn.
logos

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!