TROSOLWG

Dyma gam olaf Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro, o’r Porth Mawr i Dyddewi. Dechreuwch wrth weddillion cudd capel Sant Padrig ar dwmpath uchel i’r dwyrain o’r bae, y dywedir ei fod o’r man yr hwyliodd Sant Padrig i gychwyn ar ei daith i Iwerddon. Dilynwch lwybr yr arfordir o’r Porth Mawr i St Justinians, a oedd yn gyffeswr i Dewi Sant a gwelwch adfeilion Capel St Justinian (ar dir preifat) yn edrych dros Ynys Dewi.

Dilynwch lwybr yr arfordir a’r llanwau rasio drwy Swnt Dewi heibio i’r brigiad peryglus o greigiau o’r enw The Bitches, a grëwyd yn ôl y sôn gan St Justinian ei hun gyda bwyell tra’n torri Ynys Dewi oddi ar y tir mawr. Unwaith y byddwch o amgylch Swnt Dewi byddwch yn dilyn llwybr yr arfordir i Fae Porthlysgi, a enwyd ar ôl y môr-leidr Gwyddelig, rhyfelwr mawr y dywedir iddo ladd y Pennaeth Celtaidd lleol yn Clegyr Boia.

Bydd llwybr yr arfordir wedyn yn mynd â chi i harbwr Porthclais lle gallwch ddarganfod yr hyn a gredir yw Ffynnon Fedydd Dewi Sant yn Ffynnon Ddewi. Yna mae’r llwybr yn parhau i fae’r Santes Non, man geni Dewi Sant. Yma mae safle gweddillion Capel y Santes Non, cylchoedd paganaidd hudolus a meini hirion, ffynnon y Santes Non a chapel Catholig bach newydd a godwyd yn yr hyn y tybiwyd oedd yr un arddull ag adfail Capel y Santes Non.

O Santes Non mae’n daith gerdded fer i mewn i’r tir gan ddilyn yr afon Alun gan fynd heibio adfeilion Palas yr Esgob i guddfan fawr Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Ar ôl cyrraedd y Gadeirlan, gwnewch eich ffordd i gysegrfa Dewi Sant, pen y daith.

UCHAFBWYNTIAU / LLEOEDD O DDIDDORDEB

St Justinians

Mae Capel St Justinian bellach ar dir preifat ond gellir ei weld ychydig uwchben canolfan yr RNLI. Mae’r strwythur hwn yn dyddio o’r 16eg ganrif yn bennaf ond credir y gallai guddio adfeilion ganrifoedd lawer yn hŷn. Roedd hwn yn gyrchfan bwysig i bererinion canoloesol.

Sant Justinian oedd cyffeswr Dewi Sant ac mae llawer o chwedlau amdano. Tybid ei fod yn llym iawn ac yn ystyried Dewi Sant yn rhy lac gyda’r mynachod. Aeth felly i Ynys Dewi gyda mynachod teyrngarol, gan ddinistrio pont dir wrth fynd gyda bwyell. Credir mai gweddillion y bont dir hon yw’r Bitches, sef creigiau garw yn agos i Ramsay.

Ond ni wellodd pethau i St Justinian. Yn ôl y chwedl, trodd ei ddilynwyr yn ei erbyn a thorri ei ben i ffwrdd â’r un fwyell. Heb ei drechu, cododd Sant Justinian ei ben a cherdded yn ôl i’r tir mawr, lle gorweddodd ei ben ar lawr a ddaeth yn safle ffynnon sanctaidd (deugain metr i’r dwyrain o weddillion y capel).

Ramsay

Yr RSPB sy’n berchen ac yn rhedeg Ynys Dewi ar hyn o bryd ond gallwch ymweld rhwng Ebrill/Pasg a Hydref. Mae cwch yn gadael o orsaf yr RNLI ar gyfer teithiau dydd drosodd. Cafodd Ramsay ei glirio o lygod mawr, sy’n dirywio poblogaethau adar, yn 2000 ac ers hynny mae’r adar wedi ffynnu. Mae’r Ynys yn SoDdGA ac yn un o’r mannau gorau i weld adar a morloi yn arbennig.

Gelwir y darn o ddŵr rhwng Ramsay a’r tir mawr yn Swnt Ramsay, ac mae’n gartref i arbrofion o wymon yn tyfu ar raffau yn y môr. Wrth gerdded ar hyd llwybr yr arfordir ar hyd Swnt Dewi mae’r ynys yn eich amddiffyn rhag y gwyntoedd cryfaf. Pan fyddwch chi’n mynd y tu hwnt i Ynys Dewi a theimlo grym llawn y gwyntoedd yn dod dros y cefnfor, rydych chi’n sylweddoli pa mor warchodedig rydych chi wedi bod.

St Nons

Yn faes hynod bwysig, yn ôl y sôn dyma’r man lle rhoddodd Santes Non enedigaeth i’w mab David. Mae’r safle yn Gatholig ac yn Pagan/Cynhanesyddol, gyda chylch cerrig o amgylch yr adfeilion capel yn y cae.

Mae Ffynnon Santes Non yn un o ffynhonnau iachau pwysicaf Cymru a dywedir bod ganddi gysylltiad iachusol arbennig â’r llygaid. Mae’r safle ysbrydol arbennig hwn gyda’r capel adfeiliedig a’r ffynnon wedi bod yn gyrchfan pererindod ers canrifoedd. Arllwyswch y dŵr sanctaidd o’r poteli rydych chi wedi bod yn eu casglu o’r ffynhonnau sanctaidd eraill ar hyd ffordd y pererinion, ac yna rhowch eich dwylo a’ch traed yn y dŵr, a chyffyrddwch â’ch talcen, eich gwddf a’ch calon ag ef.

Mae yna hefyd gapel newydd o’r 20fed ganrif ar dir y Ganolfan Encil gerllaw. Mae’r capel ar agor i’r cyhoedd ond mae’r Ganolfan Encil ar gau am y tro. Cwblhawyd y capel Catholig newydd ym 1934 gan ddefnyddio carreg o adfeilion priordy ac fe’i cynlluniwyd fel atgynhyrchiad o sut olwg oedd ar y capel gwreiddiol.

Porthclais

Mae Porthclais yn harbwr hardd gwarchodedig sy’n swynol, boed yn llawn neu’n sych. Mae’r morglawdd yn dyddio o gyfnod y Normaniaid er iddo gael ei adfer yn helaeth yn y 18fed ganrif. Gwyddys mai Porthclais oedd prif harbwr dinas Tyddewi am ganrifoedd cyn hynny. Mae odynau calch ar hyd ymyl yr harbwr yn ein hatgoffa o’r elfen fasnachol yma. Mae Dyfed Archaeology yn cyfeirio at Lyfrau Porthladdoedd Cymru ar gyfer y blynyddoedd 1550-1603 sy’n cofnodi “mewnforio nwyddau moethus fel gwin, rhesins, pupur a calico, a phren o Iwerddon. Y prif allforion a gofnodwyd yw grawn.”

Bellach mae maes parcio a bloc toiledau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar hen safle gwaith nwy. Byddwch hefyd yn dod o hyd i Giosg Porthclais (tymhorol), lle gwych ar gyfer egwyl lluniaeth.

I’r chwith o’r maes parcio mae ffynnon fedyddio Dewi Sant sydd yn sych weithiau. Honnir bod Dewi Sant wedi ei fedyddio yma gan Sant Elvis.

Tyddewi

Man gorffen y bererindod yw’r gysegrfa yng nghanol Eglwys Gadeiriol Tyddewi. Wedi’i ddinistrio yn y diwygiad, cafodd y gysegrfa ei hadfer yn ofalus yn 2012 ac mae’n bwynt terfyn priodol ar gyfer pererinion ymhell ac agos. Yng nghefn y gysegrfa, dan ofal St Justinian a Santes Non, mae tair cilfach benlinio lle gall pererinion ddiolch am eu teithiau.

Mae’r eglwys gadeiriol ei hun yn llawn cyfoeth pererinion. Peidiwch ag anghofio edrych i fyny i weld y nenfydau rhyfeddol yng nghorff yr eglwys a chwilio am y misericordiae yn stondinau’r côr. Allwch chi weld yr un gyda phererinion mewn cwch gydag un teithiwr yn cael help llaw i fod yn sâl y môr dros ochr y cwch?

Ac yn olaf mae yna ddinas Tyddewi (dinas leiaf Prydain) a all fod yn fyrlymus a phrysur yn yr haf ond yn gysglyd ac yn dawel ar dymhorau eraill.

Dewi Sant a Phrif Boia

Gwersyllfa

Yn ôl y chwedl, cyfarwyddwyd Dewi Sant gan angel i ddychwelyd i Sir Benfro i sefydlu mynachlog. Dathlodd ef a’i ffrindiau, gan gynnwys St Aidan, eu dyfodiad adref trwy adeiladu tân mawr. Yn anffodus iddyn nhw, roedd y tân ar dir pennaeth Gwyddelig ofnus o’r enw Boia. Roedd ef a’i deulu’n byw mewn hen gaer ac yn enwog am ddychryn y tiroedd o’i gwmpas. Yr oedd Boia yn gandryll gyda’r ymwthiad hwn ar ei diroedd, a phenderfynodd arwain ei ryfelwyr goreu allan i ymosod arnynt. Wrth nesu at y dynion sanctaidd, daeth twymyn rhyfedd dros Boia a’i wŷr. Enciliasant i’w caer ond canfuwyd yn fuan fod eu holl wartheg a defaid wedi marw. Gan sylweddoli grym y tresmaswyr, dychwelodd Boia i Dewi Sant a gofynnodd yn ostyngedig am drugaredd. Gwnaeth Dewi Sant heddwch â Boia ac adferodd ei anifeiliaid yn fyw, ond dim ond ar ôl i Boia roi tir i’r fynachlog newydd.

Roedd gwraig Boia yn gandryll pan glywodd hi hyn a cheisiodd dynnu Dewi Sant ei hun. Anfonodd ei chaethweision benywaidd i ymdrochi’n noeth, chwarae gemau awgrymog a defnyddio geiriau anweddus o flaen y mynachod. Ymbiliodd y mynachod ar Dewi Sant i adael rhag iddynt syrthio i demtasiwn, ond gwrthododd ac adferodd drefn trwy arwain y mynachod i ymprydio a gweddïo trwy’r nos.

Mewn gweithred olaf o herfeiddiad aberthodd gwraig Boia ei llysferch Dunawd i’r duwiau paganaidd. Pan sylweddolodd nad oedd yr aberth wedi gwneud dim, aeth yn wallgof ac ni chafodd ei gweld byth eto. Penderfynodd Boia ddial ar ei wraig a’i ferch a pharatoi i ymosod ar Dewi Sant eto, ond cyn y gallai fe oresgynnodd pennaeth Gwyddelig arall ei dir a’i ddienyddio. Parhaodd dialedd dwyfol; glawiodd tân i lawr o’r awyr gan ddinistrio anheddiad Boia. Dros 1,400 o flynyddoedd yn ddiweddarach, pan ddaeth archeolegwyr i gloddio yn Clegyr Boia, daethant o hyd i weddillion golosgedig cytiau a stordai.

Madarch a chlustog Fair

BLODAU GWYLLT

Fe welwch amrywiaeth dda o flodau gwyllt ar hyd llwybr Sir Benfro ym mhob tymor. Ond maent yn arbennig o ysblennydd yn y gwanwyn a dechrau’r haf (Ebrill i Fehefin).

Ar wahanol adegau, mae’r llwybr wedi’i leinio â chloddiau clustog Fair a gludlys arfor, briweg, briallu Mair, ffacbysen yr arennau. Mae yna hefyd fantais ychwanegol o bethau prin fel seren y gwanwyn a llawer mwy. Pan mae llai o amrywiaeth lliw, mae’r eithin a’r grug yn cyflwyno tonnau o felyn a phorffor.

Mae yna flodau gwyllt amrywiol yn gysylltiedig â phererinion fel balm wedi’i wneud o dresgl i leddfu traed dolur, neu ddail llyriad yn yr esgidiau (sanddalau yn ôl pob tebyg) i atal pothelli.

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu am lansiad pererindod yn 2023.

logo

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!