pererinion ar lôn laswelltog yn Swydd Wexford

FAQ

Ydy'r Llwybr yn Barod ar gyfer Pererinion?

Rydym yn treialu’r llwybr presennol yn Iwerddon gyda theithiau grŵp tywys. Nid yw’r llwybr llinellol llawn yn barod eto ar gyfer pererinion hunan-dywys gan fod angen gwaith i osod arwyddion a chyfeirbwyntiau sydd wedi’i gynllunio yn y flwyddyn(blynyddoedd) i ddod. Yn Iwerddon, mae’n rhaid i unrhyw lwybr cerdded gael Achrediad Chwaraeon Iwerddon cyn cael ei awdurdodi’n llawn ac mae’r broses honno’n cael ei dilyn ond mae’n cymryd nifer o flynyddoedd. Tan hynny nid yw’r llwybr yn cael ei argymell ar gyfer pererinion hunan-dywys.

Mae’r llwybr ar agor yng Nghymru ar gyfer grwpiau tywys a phererinion hunan-dywys sy’n defnyddio’r cyfeirbwyntiau digidol sydd ar gael drwy Outdoor Active nes i ni gael mwy o gyfeirbwyntiau corfforol yn eu lle. Mae’r llwybr yng Nghymru yn bennaf yn dilyn Llwybr Arfordirol enwog Sir Benfro o Wdig i Dyddewi er bod rhai dargyfeiriadau mewndirol hefyd.

Cerdded yn Ddiogel

Os ydych chi ar bererindod ar eich pen eich hun mae’n syniad da dweud wrth rywun ble rydych chi’n mynd a thua faint o’r gloch rydych chi’n disgwyl cyrraedd. Sicrhewch eich bod wedi gosod nodweddion brys ar eich ffôn symudol. Mae ap What 3 Words https://what3words.com/ yn darparu eich lleoliad ar gyfer gwasanaethau brys o fewn tri metr.

Sylwch fod y llwybr yn Iwerddon ar y ffordd yn bennaf a bod mannau lle mae angen croesi ffyrdd prysur. Cymerwch eich amser a chroeswch dim ond pan fydd y ffordd yn glir. Ni ellir pasio pob rhan o lwybr y traeth i Rosslare ar y llanw uchel. Dilynwch y dargyfeiriadau mewndirol sydd wedi’u mapio ar y llwybr digidol.

Mae’r llwybr yng Nghymru yn bennaf ar Lwybr Arfordirol Sir Benfro. Byddwch yn ofalus ar y llwybrau ar ben y clogwyni yn Sir Benfro, gan gadw ymhell o’r ymyl yn enwedig pan yn wlyb ac wrth gerdded ar lonydd gwledig yn y ddwy wlad, cadwch olwg am geir. Argymhellir yn gryf ffon gerdded neu staff pererinion ar Lwybr yr Arfordir.

Cofiwch hefyd nad oes signal ffôn ar hyd y rhan fwyaf o’r llwybr yng Nghymru ac ychydig o gyfleusterau cyfleus (toiledau, siopau, bwyd) felly mae angen i chi fynd â phopeth gyda chi ar gyfer taith gerdded bob dydd. Argymhellir eich bod yn lawrlwytho’r mapiau Awyr Agored Egnïol cyn mentro allan.

Ac yn olaf, ni argymhellir cerdded ar Lwybr Arfordirol Sir Benfro mewn gwyntoedd cryfion o unrhyw fath (ar y môr neu ar y tir) neu dywydd gwael oherwydd y dirwedd ac agosrwydd y llwybr at glogwyni uchel.

Mapiau a Chyfeirbwyntiau

Mae’r llwybr eisoes wedi’i gyfeirbwyntio’n ddigidol ac mae cyfeirbwyntiau ffisegol ar y gweill. Gallwch lawrlwytho’r map digidol yn Outdoor Active i’ch galluogi i ddod o hyd i’ch lleoliad bob amser. Unwaith y bydd y map wedi’i lawrlwytho, nid oes angen signal ffôn symudol i’w weld.

Yng Nghymru, mae 90% o’r llwybr ar Lwybr Arfordir Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Mae’r llwybr hwn eisoes wedi’i gyfeirbwyntio â symbol Mes ac yn ogystal â chragen Llwybr Arfordir Cymru. Lle mae’r llwybr yn cymryd gwyriadau mewndirol byr bydd y rhain yn cael eu nodi’n ffisegol â symbol Llwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro.

Esgidiau a Pholion

Mae esgidiau cerdded gyda gafael cryf yn hanfodol ar gyfer llwyfannau Cymru gan fod llwybr yr arfordir yn greigiog a llithrig pan yn wlyb. Yn Iwerddon, mae tua 80% o’r llwybr ar lonydd cefn bach felly mae hyfforddwyr/rhedwyr yn iawn yno. Os ydych chi’n gwneud y ddwy ran o’r llwybr ar yr un pryd efallai y byddai’n syniad da dod ag esgidiau cerdded ac esgidiau ymarfer/rhedwyr gyda chi oherwydd gellir defnyddio’r olaf i ffwrdd o’r llwybr hefyd. Rydym yn argymell yn gryf polion cerdded neu staff pererinion gan fod adrannau Cymru yn cynnwys llawer o esgyniadau creigiog a disgynfeydd sy’n llithrig os yn wlyb.

Tywydd a Dillad

Mae’r tywydd yn Iwerddon a Chymru yn gyfnewidiol iawn a gellir cael y pedwar tymor mewn un diwrnod hyd yn oed yn ystod yr haf. Gellir gweld rhagolygon saith diwrnod yn Met Eireann ( www.met.ie ) ar gyfer Iwerddon a Swyddfa Dywydd Cymru ( www.metoffice.co.uk ).

Mae’n bwysig dod â siaced ysgafn sy’n dal dŵr a thros drowsus/pants. Mae het dal dŵr sydd hefyd yn rhoi cysgod yn bwysig. Mae hufen haul ffactor 30+ yn hanfodol ar gyfer yr haf oherwydd gallwch chi losgi hyd yn oed ar ddiwrnodau cymylog. Mae’n bwysig cadw’n hydradol a chan fod peth o’r llwybr yn anghysbell rydym yn argymell eich bod yn mynd ag o leiaf 1 litr o ddŵr gyda chi bob dydd. Mae trychfilod yn brathu yn enwedig ym mis Gorffennaf felly mae ymlidydd pryfed yn seiliedig ar ddeet yn syniad da.

Ffitrwydd Corfforol

Bydd gan y rhan fwyaf o bobl sy’n cychwyn ar bererindod pellter hir bryderon (pa mor gyflym) a ydynt yn ddigon iach ar gyfer y daith o’u blaenau.

Hyfforddiant yw’r allwedd i sicrhau eich bod yn gallu cyrraedd y pellteroedd y mae angen i chi eu teithio ar y tir yr ydych yn debygol o’i gyrraedd. Ar Lwybr Pererinion Wexford-Sir Benfro, fe welwch mai ffyrdd bach yw ochr Iwerddon yn bennaf a llwybr troed arfordirol yw ochr Cymru yn bennaf.

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd

Rydym wedi rhannu’r ffordd yn naw cymal (pump yn Iwerddon a phedwar yng Nghymru) a gellir cerdded pob un ohonynt mewn diwrnod os ydych yn gallu cerdded hyd at tua 20km (12 milltir y dydd). Os yw’n well gennych ddiwrnodau byrrach, gellir ei gerdded yn gyfforddus mewn pythefnos.

Llety a Bwyd

Rydym yn llunio rhestr o ddarparwyr llety sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd.

Rydym hefyd yn paratoi rhestr o gaffis, bwytai a siopau bwyd i helpu gyda’ch cynllunio.

Toiledau

Sonnir am leoliadau toiledau ym mhob un o’r disgrifiadau llwyfan. Mae rhai adrannau heb gyfleusterau.

Canllaw Sain Rhithwir

Gallwch wrando ar ein canllaw sain rhithwir o’r llwybr trwy doglo ar y botwm Audio Guide (a ddynodir ag eicon clustffonau) yn yr ap Outdoor Active. Mae’r canllaw hwn yn darparu cynnwys sain unigryw ar bwyntiau allweddol ar hyd y llwybr ac yn chwarae’n awtomatig pan fyddwch chi’n cyrraedd pob lleoliad.

Oes Teithiau Tywys?

Ydym, rydym yn trefnu amrywiaeth o deithiau cerdded undydd trwy gydol y flwyddyn. Ceir manylion yn yr adran Digwyddiadau ar y wefan. Mae sawl cwmni hefyd yn darparu teithiau tywys ar hyd y llwybr, gan gynnwys www.journeying.co.uk , www.waterfordcamino.com a guidedpilgrimage.co.uk

Cŵn

Mae’r llwybr yn addas ar gyfer cŵn ond rhaid eu cadw ar dennyn/dennyn bob amser. Mae llawer o lwybr yr arfordir yng Nghymru yn cael ei rannu gyda da byw yn y maes a gall ceir ymddangos yn gyflym ar ffyrdd cefn yn y ddwy wlad.

BETH I DDOD

Bydd yr offer sydd ei angen arnoch yn cael ei bennu gan y math penodol o wyliau yr ydych am ei gael ac, yn fwy manwl gywir, y trefniadau cysgu. Os ydych yn bwriadu gwersylla, bydd angen llawer mwy o offer arnoch nag os ydych yn aros mewn gwely a brecwast yn yr ardal. Mae’r rhestr a ddangosir yma ar gyfer pecyn diwrnod yn unig ond rydym yn gobeithio y bydd yn ddefnyddiol ar gyfer eich pacio.

plisgyn cregyn bylchog
 • Backpack ar gyfer cario dillad glaw (beth bynnag y mae rhagolygon y tywydd yn ei ddweud)
 • Dillad sbâr gan gynnwys het / menig
 • Dŵr (1 litr)
 • Bwyd gan gynnwys bariau egni uchel
 • Ffôn gyda gwefrydd batri sbâr
 • Wedi’i lawrlwytho ar-lein a/neu fap papur
 • Eli haul
 • Pecyn cymorth cyntaf.
 • Esgidiau cryf yn ddelfrydol gyda chefnogaeth ffêr i Gymru. Esgid cerdded / hyfforddwr yn dderbyniol ar gyfer Iwerddon lle mae llawer o’r cerdded ar y ffordd.
 • Dillad haenog i addasu i dywydd cyfnewidiol
 • Ffon gerdded neu staff (dewisol)

Cofrestrwch ar gyfer ein Cylchlythyr

Byddwch y cyntaf i wybod am ddigwyddiadau tywys sy’n cael eu cynnig ar hyd y llwybr a’r holl ddatblygiadau diweddaraf wrth i ni anelu am lansiad pererindod yn 2023.

logo

Subscribe To Our E-News

Keep up to date with news from the pilgrimage route. 

You have Successfully Subscribed!